In English

“Random survival forest for competing credit risks”, Journal of the Operational Research Society,(co-author: H. Frydman) https://doi.org/10.1080/01605682.2020.1759385

“Auto loan fraud detection using dominance-based rough set approach versus machine learning methods”, Expert Systems with Applications, 2021, Vol. 163, (co-authors: Błaszczyński, A.T. de Almeida Filho, M. Szeląg, R. Słowiński)

“Application of the Random Survival Forests method in the bankruptcy prediction for small and medium enterprises”, Argumenta Oeconomica, 2020, vol. 1 (44) (co-author: A.Ptak-Chmielewska)

“Mover‐stayer model with covariate effects on stayer’s probability and mover’s transitions”Applied Stochastic Models in Business and Industry, Vol 34, Issue 2, 2019,  (co-authors: H. Frydman,  C. LiW. Zhu),

“The law of equal opportunities or unintended consequences?: The effect of unisex risk assessment in consumer credit”, Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) Vol 182, 2019, Issue 4, https://doi.org/10.1111/rssa.12494, (co-author: G. Andreeva),

“Macroeconomic Factors in Modelling the SMEs Bankruptcy Risk. The Case of the Polish Market”, Econometrics. Advances in Applied Data Analysis, Sciendo, 2019, vol. 23(3),  (co-author: A.Ptak-Chmielewska)

“The importance of financial and non-financial ratios in SMEs bankruptcy prediction”, Bank i Kredyt 49(1), 2018, 45-62 (co-author: A.Ptak-Chmielewska)

“Estimation and status prediction in a discrete mover-stayer model with covariate effects on stayer’s probability”, Applied Stochastic Models in Business and Industry,  2017, Vol. 34(2) (co-author: H. Frydman)

Written submission to the House of Commons Science and Technology Commitee inquiry (co-author: G.Andreeva) ref. ALG0062: http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/inquiry9/publications/

“Modelling Repayment Patterns in the Collections Process for Unsecured Consumer Debt: A Case Study”, European Journal of Operational Research, Volume 249, Issue 2, 1 March 2016, Pages 476–486, (Co-authors: L.C. Thomas, M.C. So, C. Mues, and A. Moore)

„Profile of the Fraudulelent Customer”, Bezpieczny Bank 2(59)/2015 (co-author: A.Ptak-Chmielewska)

“Default prediction for SME using discriminant and survival models, evidence from Polish market” Quantitative Methods in Economics, Vol. XV, No. 2, 2014, pp. 369-381 (co-author: A.Ptak-Chmielewska)

“Comparing debt characteristics and LGD models for different collections policies”. International Journal of Forecasting, 28, (1), (2012), 196-203.  (Co-authors: L.C. Thomas  and A. Moore)

“Dealing with Over-indebtness: Approaches in Selected Developed Countries and in Poland”, Journal of Management and Financial Sciences JMFS · Issue 3 (April 2010), (Co-authors: M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala, A.K. Nowak)

“Modelling LGD for Unsecured Personal Loans: Decision Tree Approach”. Journal of the Operational Research Society 61, 393-398 (March 2010) (Co-authors: LC. Thomas, C. Mues)

“Modelling LGD for Unsecured Personal Loans: Decision Tree Approach”. University of Southampton, 13pp. (University of Southampton Discussion Paper Series: Centre for Operational Research, Management Sciences and Information Systems, CORMSIS-07-07), (Co-authors: LC. Thomas, C. Mues)

“Application of survival analysis to cashflow modelling for mortgage products” OR Insight 23(1): 1-14 (2010) (Co-authors: LC. Thomas, R. McDonald),

“The Evolution of Credit Bureaus in European countries” Journal of Financial Transformation Volume 23, 2008, s.135-144, (Co-author: LC. Thomas)

“Credit Scoring Models – definition, types, advantages” – Published in Working Papers of Economical Academy in Katowice 2005

In Polish

Books:

„Zastsowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientówindywidualnych”, Cedewu, Warszawa 2015

„The application of survival analysis in assessing the credit risk of individual clients”,Cedewu, Warsaw, 2015

“Credit scoring,” Wyd. Cedewu, Warszawa 2008 (in Polish)

“Credit scoring”, Cedewu, Warsaw, 2008

“Instrumenty bankowości elektronicznej”, Cedewu, Warszawa 2006 (in Polish)

“Electronic banking instruments”, Cedewu, Warsaw, 2006

”Credit scoring. Metoda zarządzania ryzykiem kredytowym”, Cedewu, Warszawa 2004 (in Polish)

“Credit scoring. The credit risk management method”, Cedewu, Warsaw, 2004

Articles/chapters

“Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, (współautor: A.K. Nowak) Analysis of the DEA method applicability in scoring models” Working Papers of the Economic University in Katowice, Katowice 2014(Co-author: A.K. Nowak) Analiza możliwości zastosowania metody DEA

”Modele analizy przetrwania dla ryzyk konkurujących” w: “Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki ewolucji”, pod red. J.Ostaszewskiego i E.Korsycarz, Warszawa 2014, ss. 345-359”, “Survival analysis models for competing risks” [in]:“The development in finance. Current state and desired directions of evolution”, ed. J.Ostaszewski and E.Korsycarz, Warsaw 2014, pp. 345-359,

”Porównanie metod: regresji logistycznej i analizy przetrwania w modelach ryzyka kredytowego”, w: “Nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze ed.P.Wyrozębski”, Warsaw 2013, “Comparison of the methods: logistic regression and survival analysis in credit risk models”, [in]: “Economic science and economic challenges”, editor P.Wyrozębski”, Warsaw 2013,

„Ryzyko kredytowe” rozdział w „Zarządzanie ryzykiem bankowym”, pod red. M. Iwanicz-Drozdowskiej, wyd.Poltext, Warszawa, 2012 ”Credit Risk” – section in the book: “Bank risk management” edited by M.Iwanicz- Drozdowska, Poltext, Warsaw, 2012,

“Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków komercyjnych”, Bezpieczny Bank nr 1(46) 2012, BFG (Współautor:A.K. Nowak), “Usage of the DEA method in the commercial banks efficiency evaluation”, Bezpieczny Bank No. 1 (46) 2012, BFG (Co-author:A.K. Nowak), Wykorzystanie metody DEA

“Analiza przykładowych inicjatyw z zakresu edukacji finansowej w wybranych krajach wysoko rozwiniętych – Australia; Świadomość finansowa Polaków – wyniki badań ankietowych; Działania w zakresie edukacji finansowej w Polsce” w: “Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy”, pod red. M. Iwanicz-Drozdowskiej,

“Analysis of exemplary initiatives in the financial education in selected developed countries – Australia”; “Financial Awareness of Poles – the survey’s results” – Sections in the book:

“Activities in the  financial education in Poland: Education and Financial Awareness. Experiences and Perspectives”, edited by M. Iwanicz-Drozdowska,

“Metody pomiaru LGD dla kredytów detalicznych”, w: “Współczesna bankowość  detaliczna” pod red. A. Szelągowskiej, wyd. CeDeWu 2010,

“Methods of measuring LGD for retail loans”, section in the book “Contemporary Retail Banking”, edited by A. Szelągowska, CeDeWu 2010,

“Edukacja finansowa – analiza inicjatyw podejmowanych w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce”, w: “Współczesna bankowość detaliczna” pod red. A. Szelągowskiej, wyd. CeDeWu 2010 (Co-authors: M. Iwanicz Drozdowska, R. Kitala, A. K. Nowak)

„Financial education – initiatives analysis in selected developed countries in Poland”, section in the book: “Contemporary Retail Banking”, editor: A.Szelągowska, CeDeWu 2010 (Co-authors: M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala, A.K. Nowak)

“Dotychczasowe oraz nowe trendy w metodzie credit scoring” w : “Finanse 2009 – Teoria i praktyka, Bankowość”, wyd. Uniwersytet Szczeciński, 2009,

“Existing and new trends in credit scoring method”, [in]: “Finance 2009 – Theory and Practice, Banking”, University of Szczecin, 2009,

„Samodzielnie czy przez firmę?”; Bank, 05/2008,

„In-house or through the agency”, Bank, 05/2008,

„Wykorzystanie modeli scoringowych w kredytowaniu gospodarstw rolniczych” –Roczniki Naukowe SERiA 2005, Tom VII, Zeszyt nr 5,

“Usage of the scoring models in farms lending”, [in]: Roczniki Naukowe SERiA 2005,Volume VII, Issue No. 5

„Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców” –zeszyt pokonferencyjny pt.„Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

“Company’s credit policy to the customers”, in: “The company and its environment: changes and prospects”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2007

“Szanse i zagrożenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” [w:] Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 54 (2004). Wyd. SGGW, Warszawa 2004

“Opportunities and risks of small and medium-sized enterprises to the Polish accession to the European Union”, [in]: Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej,                No. 54 (2004), SGGW, Warsaw, 2004

„Uwarunkowania bankowości elektronicznej w Polsce” [w:] Infrastruktura rozwoju społeczno – gospodarczego, Wyd. Instytut Wiedzy, Warszawa 2004, s.343-352; (Co-author:

P.G. Matuszyk) “Determinants of electronic banking in Poland”, section in: “Infrastructure socio – economic development”, Instytut Wiedzy, Warsaw, 2004, (Co-author: P.G. Matuszyk)

„Znaczenie rozszerzenia Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw” w: „Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego pod redakcją J. Brdulaka i M.Kulikowskiego” – wyd. Instytut Wiedzy, Warszawa 2004

“The importance of the EU enlargement for small and medium-sized enterprises”, section in: “Entrepreneurship stimulator of economic development”, edited by J. Brdulak and M.Kulikowski, Instytut           Wiedzy, Warsaw, 2004

„Czynniki warunkujące jakość modelu scoringowego” w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt naukowy nr 44, wyd. SGH, Warszawa 2004

“Factors influencing the quality of the scoring model”,[in]: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, No. 44, Warsaw 2004

„Klasyfikacja credit scoringu” Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt naukowy nr 42, wyd. SGH, Warszawa 2004

“Classification of credit scoring”,[in]: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, No. 42, Warsaw 2004

„Metody scoringowe” Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt naukowy nr 41, wyd. SGH, Warszawa 2004

“Scoring methods”, [in]: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, No. 41, Warsaw 2004

„Modele scoringowe- pojęcie, etapy budowy, rodzaje” Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt naukowy nr 40, wyd. SGH, Warszawa 2003

“Scoring models-concepts, stages of construction, types”, [in]: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie , No. 40, Warsaw 2003

Historie kredytowe” Gazeta Bankowa nr 31/2002

“Credit Histories”, Gazeta Bankowa No. 31/2002

„Patrząc na klienta” BANK nr 02/2003

“Looking at the client”, BANK No. 02/2003